Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania

Zasady podziału środków w Politechnice Śląskiej na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców

w rozumieniu art. 360 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) na dzień złożenia wniosku ustalone przez Radę ds. Nauki w dniu 17 kwietnia 2020 r.

1. Konkurs na finansowanie zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców odbywasię w ramach jednostki wewnętrznej.

2. Wnioski rozpatruje 3 osobowa komisja powołana przez kierownika jednostki wewnętrznej.

3. Komisja ogłasza konkurs na zadania badawcze, w tym określa termin składania wniosków. Komisja może ogłosić odrębny konkurs dla osób nie posiadających stopnia naukowego doktora.

4. O finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy jako wnioskodawcy indywidualni lub zespoły badawcze złożone z osób, które w terminie pozytywnie rozliczyły realizowane wcześniej w Uczelni zadania badaweze finansowane w ramach subwencji lub dotacji statutowej.

5. Wnioski powinny zawierać:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy

b) skład zespołu wykonawców, jeśli dotyczy

c) temat zadania badawczego

d) cel naukowy zadania

e) opis tematyki badawczej

f) przewidywane wymierne efekty, w szczególności: publikacje, wnioski o finansowanie badań naukowych z innych źródeł, wnioski patentowe, staże naukowe, udział w szkoleniach i konferencjach

g) dorobek naukowy wykonawców w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku

h) planowane wydatki

6. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków wg następujących kryteriów:

a) wartość naukowa projektu - 0-3 pkt.

b) potencjał wnioskodawców, z uwzględnieniem etapu rozwoju kariery - 0-3 pkt.

c) przewidywane wymierne efekty - 0-2 pkt.

d) zasadność planowanych wydatków - 0-2 pkt.

7. Komisja sporządza listę rankingową wraz z proponowaną wysokością finansowania poszczególnych zadań badawczych, którą przedstawia kierownikowi jednostki wewnętrznej.

8. Kierownik jednostki wewnętrznej przedstawia Radzie jednostki propozycję zadań badawczych proponowanych do finansowania, biorąc pod uwagę listę rankingową sporządzoną przez komisję.

9. Rada jednostki zatwierdza plan zadaniowe-finansowy zadań realizowanych w jednostce wewnętrznej.

10. W ramach przyznanych środków można pokrywać koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania badawczego:

a) odbywania staży naukowych za granica,

b) współpracy naukowej krajowej i zagranicznej, w tym koszty delegacji,

c) działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnieć naukowych jednostki wewnętrznej,

d) uczestnictwa w konferencjach naukowych,

e) finansowania publikacji naukowych,

f) usług obcych,

g) zakupu materiałów,

h) zakupu nowych pozycji literatury oraz dostępu do baz danych,

i) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

j) uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach,

k) zatrudnienia osób z zewnątrz (umowy zlecenia, umowy o dzieło) wykonujących niezbędne prace pomocnicze,

l) związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń patentowych przez rzeczników patentowych,

m) związane z komercjalizacja, wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, m.in. analizy potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowania projektów komercjalizacji,

n) inne wydatki po uzyskaniu zgody rektora.

11. Wykonawcy składają raport z realizacji zadania badawczego wg załącznika do zarządzenia nr 70/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

12. Warunkiem koniecznym rozliczenia zadania jest złożenie artykułu do czasopisma, za które waktualnym na dzień składania publikacji wykazie MNiSW przyznano co najmniej 70 pkt. w przypadku zadania badawczego realizowanego indywidualnie lub co najmniej 140 punktów w przypadku zadania badawczego realizowanego w zespole.

Konkurs SUBB

Komisja ds. ogłoszenia oraz rozpatrzenia Konkursu na finansowanie zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców w Katedrze Pomiarów i Systemów Sterowania, w składzie:

- dr hab inż. Jerzy Kasprzyk, prof. PŚ – Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer
- dr hab inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

na podstawie Zasad podziału środków w Politechnice Śląskiej na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców ustalonych przez Radę ds. Nauki w dniu 17 kwietnia 2020r.:

ogłasza Konkurs na składanie wniosków o realizację ww. zadań.

O finansowanie mogą ubiegać się doktoranci oraz młodzi naukowcy (do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora) jako wnioskodawcy indywidualni lub zespoły badawcze złożone z osób, które w terminie pozytywnie rozliczyły realizowane wcześniej w Uczelnie zadania badawcze finansowane w ramach subwencji lub dotacji statutowej. Wnioski powinny być przygotowane oraz zawierać wszystkie elementy zgodnie z Zasadami, będącymi załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego. Termin składania wniosku: 7 maja 2020r. Wnioskodawcy proszeni są o przesłanie wersji zeskanowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w podanym terminie oraz o złożenie wersji papierowej w Sekretariacie Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania (p. 304) bez zbędnej zwłoki.

Czasopismo Applied Sciences - wydanie specjalne "Noise Barriers": zapraszamy do publikacji!

Banner Noise Barriers

Szanowni Państwo,

MDPI, wydawca czasopisma Open Access "Applied Sciences" (impact factor 2.217) zaprasza do publikowania w wydaniu specjalnym "Noise Barriers" poświęconym redukcji hałasu szkodliwego dla ludzi. Jednym z redaktorów wydania specjalnego jest prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, w imieniu którego serdecznie zachęcamy Państwa do przygotowania publikacji. Termin przyjmowania manuskryptów to 30 kwietnia 2020. Szczegółowe informacje załączamy w niniejszym zaproszeniu od redaktorów.

Gala wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów z Profesorem Jerzym Klamką

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych aktualnościach, prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów jako jedna z sześciu osób wyróżnionych w tym roku za wybitny życiowy dorobek naukowy i artystyczny. Pan Profesor został nagrodzony w dziedzinie nauk ścisłych. Ogółem we wszystkich kategoriach (łącznie z pracami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz osiągnięciami naukowo-technicznymi) nominowano w tym roku prawie stu laureatów - naukowców i artystów. Wczoraj, 26 października 2017, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych nagród. Polecamy Państwa uwadze materiały z tego wydarzenia:

Jeszcze raz składamy Panu Profesorowi Klamce serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za jego osiągnięcia naukowe!

Prof. Klamka - Nagroda Premiera 2017

Źródło fotografii: strona internetowa Prezesa Rady Ministrów

Zaproszenie na referat firmy Schneider Electric nt. automatyki budynkowej

Osoby zainteresowane automatyką budynkową zapraszamy na referat "Rozwiązania Schneider Electric w automatyce budynkowej BMS", który wygłosi Pan Marek Olszewski z firmy Schneider Electric, będącej liderem w dziedzinie systemów sterowania BMS. Prezentacja odbędzie się w ramach seminarium Zakładu PSS w najbliższą środę (25.10.2017) o godz. 8:30 w sali 327.

Plan prezentacji:

 1. Przedstawienie firmy Schneider Electric i Pionu Ekobudynków.
 2. Dylemat energetyczny jako główny czynnik w rozwoju BMS.
 3. Kto może być beneficjentem systemów BMS? Spojrzenie nie tylko techniczne.
 4. Zasadnicze funkcje nowoczesnego BMS.
 5. EcoStruxure Building Operation - architektura i główne elementy (hardware i software).
 6. Przykładowe grafiki.
 7. Power Module w rozwiązaniu EcoStruxure Building Operation.
 8. Protokoły otwarte w automatyce budynkowej - "wojna standardów".
 9. Zalety integracji w systemach BMS.
 10. Jak uzbroić centralę wentylacyjną w automatykę? (Przykład konfiguracji i doboru punktów dla klasycznej centrali wentylacyjnej.)
 11. Wdrożenie systemu BMS na przykładzie budynku.

Jako dodatkową ilustrację polecamy Państwa uwadze ciekawe filmy z realizacji projektów BMS przez firmę Schneider Electric:

Warto wspomnieć, że Hala Podium Gliwice również jest zautomatyzowana w oparciu o sprzęt Schneider Electric.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.